Pārlekt uz galveno saturu

Mājas vide izglītībā

Profesionālā bakalaura studiju programma ar apakšprogrammām

Programmas direktors: lektore, Mg. paed. Silvija Reihmane, tālr. 63080694, e-pasts: silvija.reihmane@llu.lv

Mājas vide izglītībā ir profesionālā bakalaura studiju programma ar divām apakšprogrammām: Mājas vide un informātika izglītībā un Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā. Abas apakšprogrammas absolvējot iegūst vienādu bakalaura grādu – profesionālā bakalaura grādu izglītībā, bet daļēji atšķirīgas profesionālās kvalifikācijas:

Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos, vizuālās mākslas zinībās (zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla) u.c..

Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs

Mājas vide un informātika izglītībā

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos un datortehnikas pamatos, datorklašu administrēšanā, algoritmu un datu struktūrās, programmēšanā, datu bāzes veidošanā u.c..

Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt par mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotājiem vai mājsaimniecības un informātikas skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem.

Programmā apgūst humanitāros un eksaktos studiju kursus: svešvalodu, matemātiku, fiziku, ekoloģiju, socioloģiju, datorzinības, kultūru un mākslu, kas nepieciešami vispusīgai akadēmiskai izglītībai un dod iespēju izmantot kopveseluma pieeju problēmu risināšanā; nozares teorētiskos studiju kursus: pedagoģiju un psiholoģiju, ieskaitot didaktiku un priekšmetu metodikas, un iziet pedagoģisko un mācību metodisko praksi, lai attīstītu pedagogam nepieciešamās profesionālās, sadarbības un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī apgūst kursus, kas nepieciešami mājturības un mājsaimniecības skolotāja kvalifikācijas ieguvei: mājas ekonomiku, uztura un mājas vides zinības, tekstilizstrādājumu tehnoloģijas (tekstilmateriālmācību, rokdarbus: adīšanu, tamborēšanu, izšūšanu, šūšanu, aušanu u.c.) vai lietišķās inženierzinības (kokapstrādi, metālapstrādi, būvniecību).

Mājas vides un informātikas izglītībā apakšprogrammā papildus apgūst informātikas virziena studiju kursus: datorikas pamatus un datoru uzbūvi, programmēšanas pamatus un datu struktūras, datu bāzes, www tehnoloģijas, lietojumprogrammu paketes, datorklašu administrēšanu, IT izglītībā, bet Mājas vides un vizuālās mākslas izglītībā apakšprogrammā – vizuālās mākslas virziena studiju kursus: lietišķās mākslas pamatus un vizuālās mākslas zinības: zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla.

Absolventu potenciālās darba vietas ir izglītības iestādes (mājturības, mājsaimniecības un attiecīgi informātikas vai vizuālās mākslas skolotājs, metodiķis, inspektors, ārpusstundu darba organizators, plānotājs, profesijas izvēles konsultants), bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes (direktora vietnieki, metodiķi, pulciņu vadītāji), pieaugušo interešu un tālākizglītības centri un firmas (projektu koordinatori, centru vadītāji, konsultanti), firmas (personāla mācību organizatori un vadītāji).

Starp programmas absolventiem ir LLU docente, Jelgavas 4. vsk. mājturības skolotāja, IZM ISEC mājturības un mājsaimniecības priekšmetu ārštata metodiķe un šo priekšmetu konsultatīvās padomes locekle A. Pridāne; Modes nama Tēma vadītāja D. Latkovska; Valsts izglītības satura centra vecākā referente E. Pelša; Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda direktore I. Jaunzeme; Prāta vētras mūziķis M. Mihelsons; Jelgavas 3. pamatskolas mājturības un informātikas skolotājs un direktora vietnieks informātikas jautājumos A. Soroka; Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mājturības skolotājas Z. Jevsina, L. Stepena un I. Kruglauža; pirmsskolas izglītības iestādes Knābis vadītāja A. Barona; Radio 2 diktors A. Štrāls; Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības attīstības nodaļas galvenā speciāliste mājturības un vizuālās mākslas mācību jautājumos D. Sondare.

Detalizēta informācija par studiju programmu šeit.

Mājas vide izglītībā

Aušanas nodarbība lektores Ligitas Ozolnieces vadībā.

Mājas vide izglītībā

Zīmēšanas nodarbība lektores Intas Paulsones vadībā.

Mājas vide izglītībā

Studentu darbu izstādes iekārtošana lektores Ivandas Spulles vadībā.