Pārlekt uz galveno saturu

Par karjeras attīstības izpēti profesionālās krīzes situācijās iegūst doktora grādu

3. maijā promocijas darbu “Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā” aizstāvēja un doktora grādu pedagoģijā ieguva Anita Rācene.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt karjeras attīstības iespējas sievietēm profesionālās krīzes situācijās, pamatot un veicināt to pārvarēšanu, izmantojot Profesionālās krīzes pārvarēšanas modeli mūžizglītības kontekstā. A. Rācene ir izvērtējusi mūžizglītības nozīmīgumu karjeras attīstībā sievietēm profesionālās krīzes situācijās un karjeras konsultēšanas teorijas sievietēm, teorētiski pamatojusi dzimumatbilstības principu karjeras konsultēšanā sievietēm, apkopojusi svarīgākos ietekmējošos karjeras attīstības faktorus un adaptējusi profesionālās krīzes noteikšanas kritērijus un rādītājus.

Kā atzīst jaunā doktore, pētījumā analizēta problēma par sievietēm profesionālās krīzes situācijās un tās pārvarēšanu ar karjeras atbalstu un izglītošanos. Pētījumi liecina, ka 2015. gadā Latvijā apmēram četrdesmit sešiem tūkstošiem sieviešu, kas ir nonākušas profesionālās krīzes situācijās, ir nepieciešams atbalsts karjeras attīstībā, kas ietvertu gan konsultēšanu, gan izglītojošu programmu.

Promocijas darba praktisko devumu nosaka autores izstrādātais Profesionālās krīzes pārvarēšanas modelis sievietēm profesionālās krīzes situācijās, kas promocijas darba pētījuma ietvaros ir eksperimentāli aprobēts. Modeļa aprobēšanā tika iesaistītas vairāk kā tūkstotis sievietes no Latvijas un Lietuvas. Turklāt sieviešu karjeras maiņas pētījumu rezultātā izstrādāta, ieviesta un izvērtēta Klienta attīstošā programma karjeras maiņai sievietēm profesionālās krīzes situācijās.

Detalizēti iepazīties ar promocijas darba rezultātiem var LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) vai tās elektroniskajā datubāzē.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir Dr.paed., asociētā profesore Vija Dišlere.

Pievienots 10/05/2017