Pārlekt uz galveno saturu

Mehānikas institūta projekti un pētījumu virzieni

Pētniecības virzieni

 • Inženiergrafikas studiju satura pilnveide augstākās, vidējās profesionālās un vispārējās vidējās izglītības mācību iestādēs, ietverot Eiropas Savienības prasības un izmantojot tālmācības un kvalitātes vadības principus. (Dr.sc.ing. Jānis Čukurs);
 • Hidropiedziņa. Sapropeļa ieguves mehanizācijas iekārtas. Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Biomasas maisījumu veidošana. Mehanizācija bišu dravai. (Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis);
 • Hidropiedziņa. Lauka smidzinātāji. Sapropeļa ieguves mehanizācijas iekārtas. Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Enerģētisko augu materiālu smalcināšana un kompaktēšana. (Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs);
 • Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Enerģētisko augu materiālu smalcināšana un kompaktēšana. (Mg.sc.ing. Mareks Šmits)
 • Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Biomasas maisījumu veidošana. (Dr.sc.ing. Imants Nulle);
 • Mašīnu projektēšana un ražošana. Ķēdes pārvadi un iekārtas. Bremzes. (Dr.hab.sc.ing. Guntars Uzkliņģis)
 • Tēlotājas ģeometrijas studiju kursa mācību metodika. Telpiskās domāšanas attīstība lauksaimniecības inženierzinātņu studijās. Grafsikās kompetences attīstība lauksaimniecības inženierzinātņu studijās. Metodisko paņēmienu pamatojums inženierdisciplīnu e-studijās. (Mg.paed. Olafs Vronskis);
 • Saules enerģijas izmantošanas iespējas ūdens sildīšanai. Siltuma apmainītāji un siltuma sūkņi. Mikroklimats sivēnu novietnēs, sivēnu apsildes iekārtas (grīdas, paneļi, paklāji, infrasarkanie starotāji). (Dr.sc.ing. Imants Ziemelis)

Projekti

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts: "Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko augu kurināmā kondicionēšanai" (2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai") Līguma Nr. 2010/0306/2DP/ 2.1.1.1.0/ 10/APIA/VIAA/128. Projekts īstenošanas laiks 1.01.2011. – 31.12.2013.;
 • Eiropas Sociālā fonda projekts "Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem" Nr. 04.4-08/EF4/2010.02.28. Mehānikas institūta pētnieki ņēmuši dalību šādās projekta sadaļās: "Enerģētisko augu biomasas maisījumu kondicionēšana" un "Saules enerģias izmantošanas iespēju pētījumi";
 • LZP granta tēma Nr. 09.1560 "Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšana";
 • Projekts- Grants Nr.09.1602 – Biodegvielu un biomasas tehnoloģiju pētījumi. Apakšprojekts "Mehanizācija enerģētisko augu biomasas maisījumu gatavošanā un kompaktēšanā".

Laboratorijas iekārtas

 • Iekārtas materiālu mehānisko īpašību pārbaudei;
 • Stendi ķēdes pārvadu pētījumiem;
 • Stendi hidraulisko sistēmu testēšanai un pētījumiem;
 • Hidraulisko sistēmu diagnostikas iekārtu komplekti "Serviceman" un "Servicemaster";
 • Materiālu stiprības pārbaudes iekārtas; 
 • Stendi ķēdes pārvadu un hidroiekārtu pētījumiem;
 • Digitālais mikroskops VHX-100K;
 • Eksperimenta datu ieguves un uzkrāšanas iekārta DATAQ;
 • Ciparu mēriekārtu komplekts Pico un datu apstrādes programmas;
 • Virtuālo mēriekārtu veidošanas programma LabView un mērkarte.

Programmnodrošinājums

 •  SolidWorks, WorkingModel, MSOffice, LabView, MultiSim, Mathcad

Tēmas studentu zinātniski pētnieciskiem darbiem

 • Vispārējās izglītības skolās apgūstamā mācību priekšmeta Tehniskā grafika ietekme uz 1. kursa studentu sekmību Tēlotājā ģeometrijā. (Dr.sc.ing. Jānis Čukurs);
 • Atjaunojamās enerģijas izmantošanas veidi un iekārtas. (Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis);
 • Enerģētisko augu smalcinātājs, enerģētisko augu mobils kompaktētājs, elektrohidrauliskā piedziņa palīgierīču darbināšanai, programmas "Working model"pielietojumi mašīnu projektēšanā. (Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs);
 • Datorprogrammas SolidWorks izmantošana iekārtu projektēšanā un inženiertehniskos aprēķinos. (Dr.sc.ing. Imants Nulle).
 • Tēmas saistas ar mašīnu elementu projektēšanu un ekonomisko analīzi - ekonomikas zināšanu pielietojums "Mašīnu elementos", izmēru ķēdes aprēķins Mašīnu elementu kursa projektā, mašīnu projektēšanas norises izstrāde, parametru varbūtības ievērtējums stiprības aprēķinos, plāksnīšu ķēdes eksperimentālie pētījumi, rites berzes nodrošinājums konveijera plāksnīšu ķēdes šarnīrā u.c. (Dr.hab.sc.ing. Guntars Uzkliņģis);
 • Grafiskās kompetences attīstīšana izmantojot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas). (Mg.pead. Olafs Vronskis);
 • Ūdens sildīšana ar saules kolektoriem, siltuma apmainītāju un siltuma sūkņu izmantošana telpu apsildes un vēdināšanas sistēmās. (Dr.sc.ing. Imants Ziemelis).